• کتاب کار ریاضی سوال 1-13 حل شود.

  • فردا دیکته از درس 2 خوانداری

  • دفتر املا آورده شود.

  • 30 کلمه از درس 2 بنویسید.