• پیک آدینه حل شود.

  • جدول ضرب خوانده شود و یک بار در دفتر مشق نوشته شود.

  • صفحات 15 و 16 و 17 و 18 از دفتر ریاضی گاج حل شود.