• درس 4 اجتماعی خوانده شود.

  • نگارش درس 2 انجام شود.