• تمرین 23 تا 33 فصل 1 کتاب ریاضی خیلی سبز

  • کاربرگ ریاضی حل شود.

  • یکبار روان خوانی از درس 2 خوانداری