• 5 ضرب المثل با معنی که کلمه دست در آن آمده باشد بنویسید.

  • درس 1 و 2 علوم خوانده شود.

  • کتاب کار علوم خیلی سبز سوال (33-13) از فصل دوم حل شود.