• ارشیابی ریاضی امضا شود و آورده شود.
  • ریاضی کتاب کار سوال 14-22 فصل اول حل شود.
  • درس 1-2-3 هدیه خوانده شود.