• پیک آدینه حل شود.

  • ارزشیابی از بخش الگو ریاضی

  • 5 سؤال از بخش الگو در دفتر ریاضی بنویسید و حل کنید.