• درس سوم اجتماعی خوانده شود.

  • رونویسی از صفحه 21 خوانداری انجام شود.