• رونویسی از صفحه ی 20 خوانداری

  • درس 2 علوم خوانده شود.