• یک عکس از مسجد محل خود بگیرید ( امتیازی- یک هفته)

  • با گل و برگ خشک یک کاردستی از مسجد تهیه کنید.( امتیازی - یک هفته)

  • رونویسی از صفحه 19 کتاب خوانداری

  • پیام قرآنی درس هدیه ( امتیازی - یک هفته)

  • یک دیکته از درس یک نوشته شود.

  • دفتر املا آورده شود. فردا دیکته از درس یک داریم