• تمرین صفحات 19 - 20 - 21 در دفتر ریاضی گاج حل شود.