• پیک آدینه حل گردد.

  • از درس 6 تا 15 فارسی همه ی موارد مطالعه و پرسیده شود.