• یک دیکته به صورت دوره نوشته شود.

  • سوالات ریاضی دفتر حل شود.

  • علوم صفحه 90 تا صفحه 108 مطالعه و پرسیده شود.

  • جدول ضرب پرسیده شود.