• یک دیکته ی 7 خطی از درس ایران آباد نوشته شود.

  • سوالات ریاضی دفتر حل شود.

  • درباره ی چشمه، چاه و قنات هایی که در تهران وجود داشته یا هنوز وجود دارد تحقیق کنید.