• پیک آدینه حل شود.

  • فارسی درس آزاد کامل شود.

  • شعر صفحه 65 هدیه ها از حفظ شود.

  • جدول ضرب پرسیده شود.