• درس آزاد فارسی انجام شود. ( هم کتاب نوشتاری و هم کتاب خوانداری )