• پیک آدینه حل گردد.

  • درس جدید فارسی روخوانی شود و کلمه ها با معنی از حفظ شود.

  • جدول ضرب تمرین شود.