• برگه ی ریاضی حل شود.

  • دیکته 7 خط از درس فداکاران نوشته شود.

  • داستان خوانده شود.

  • قرآن صفحات جدید مطالعه شود.