• 7 خط دیکته از درس فداکاران نوشته شود.

  • سوالات ریاضی دفتر حل شود.

  • علوم بخش آب بر روی زمین مطالعه شود.