• برگه ی ریاضی انجام شود.

  • رونویسی از درس ششم انجام شود.

  • هدیه ها دوره شود.

  • امتحان گرفته می شود.