• ریاضیات حل شود.

  • رونویسی صفحه ی اول درس ششم فارسی انجام شود.

  • درس ششم فارسی 3 بار روخوانی شود.

  • برای امتحان ریاضی از قسمت خواندن ساعت با کسر و محور و کسر آمادگی داشته باشید.