• برگه ی ریاضی انجام شود.

  • ادامه ی رونویسی درس پنجم فارسی نوشته شود.

  • شعر مثل باران به همراه کلمه های آن با معنی از حفظ شود.