1- در آزمون ها در کدام ضعف داشتی امروز آن را جبران کن