1- از کتاب هدیه ها همه ی درس ها تمام موارد مطالعه و پرسیده شود.