1- کل کتاب و جزوه ها به خوبی مطالعه و پرسیده می شود.