1- صفحه 82 و 83 فارسی سبز

2- صفحه 142 تا 145

3- از درس 7 و 8 فارسی 5 خط دیکته

4- از صفحه 18 تا 56 قرآن همه ی موارد مطالعه شود.