1- ریاضی (کلاغ سپید) و فارسی (خیلی سبز انجام شود)

2- قرآن صفحه 4 تا صفحه 16 از حفظ با معنی پرسیده می شود.