1- برگه ی ریاضی حل شود.

2- 9 خط اول درس جدید رونویسی شود.

3- شعر بهاران از حفظ شود.

4- فارسی درس 9 تا 14 دوباره مرور و از دفتر آبی قسمت های مربوط به درس 9 تا 14 نیز خوانده شود.