1- برگه ی ریاضی حل شود.

2- از درس 9 تا 14 همه ی موارد خوانداری مطالعه شود.

3- از درس 1 و 2 فاسی 5 خط دیکته دوره ای انجام شود.