1- پیک آدینه حل شود.

2- شعر دریا از حفظ شود.

3- دفتر آبی تا درس دریا کامل شود.

4- دفتر آبی قسمت های جدید مطالعه شود.