1- تحقیق مربوط به خلبانان شهید آورده شود.

2- شعر دریا از حفظ شود.

3- هدیه های آسمانی درس هفدهم مطالعه شود.

4- سوالات مربوط به هدیه ها پرسیده شود.