1- بنویسیم درس ایران آباد انجام شود.

2- کتاب داستان مطالعه شود.

3- برگه های علوم مطالعه شود.