1- از صفحه 124 تا 134 کلاغ سپید غلط صحیح شود.

2- صفحه 135 و صفحه 136 کلاغ سپید

3- صفحه 76 خیلی سبز

4- مطالعه ی برگه های علوم