1-مقررات ناهارخوری ، حیاط مدرسه ، کلاس و سالن بازی نوشته شود و بنویس که رعایت این مقررات چه فایده ای دارد.

2- مدرسه ی دلخواهت را نقاشی کن.

3- کلمات آخر کتاب قرآن و جدول ضربب مطالعه و پرسیده شود.