1- صفحه 128 الی 131 کلاغ سپید

2- درس ایران آباد یکبار

3-کلمه های صفحه 137 الی 139 قرآن حفظ با معنی