چاپ 

1- پیک آدینه

2- برگه ی علوم مطالعه شود.

3- دفتر آبی را کامل کن و کلمه های درس دوازدهم و آزاد با معنی مطالعه مطالعه شود.