1- برگه ی ریاضی حل شود.

2- جدول ها حل شود.

3- شعر نقاش دنیا از حفظ شود.