1- برگه ی ریاضی

2- داستان گاو رونویسی شود.

3- پژوهش در مورد بادگیر