• سوالات ریاضی دفتر حل شود.

  • دیکته از ایران عزیز نوشته شود.

  • هدیه ها مطالعه شود.

  • جدول ضرب تمرین شود.