• برگه ی ریاضی

  • رونویسی صفحه ی دوم ایران عزیز

  • جدول ضرب تمرین شود.

  • کتاب داستان مطالعه شود.