• رونویسی درس ای ایران صفحه ی اول

  • ریاضیات دفتر حل شود.

  • علوم مطالعه شود. (بخش نیرو)

  • جدول ضرب پرسیده می شود و درس ای ایران روخوانی شود.