• ریاضیات دفتر حل شود.

  • دیکته نوشته شود.

  • کلمهه ای حکایت و خواب خلیفه با معنی از حفظ شود.

  • کتاب داستان ها را بیاورید