• جدول ضرب 2 بار نوشته شود.

  • دیکته نوشته شود.

  • درس خواب خلیفه و حکایت 3 بار روخوانی شود.

  • جدول ضرب پرسیده شود.