• پیک آدینه حل شود.

  • دیکته برای بعضی از دانش آموزان نوشته شود.

  • جدول ضرب تمرین شود.

  • شعر هدیه ها از حفظ شود.

  • هدیه مطالعه شود.