• ریاضیات دفتر

  • خلاصه ی داستان پیروزی حضرت موسش نوشته شود.

  • قرآن پیام های قرآنی مطالعه شود.

  • جدول ضرب تمرین شود.