• نقشه ی خانه اش را بکشد.

  • جدول داده های برنامه ی غذایی خانه را بنویسید.

  • ریاضیات دفتر حل شود.

  • دیکته بنویسید.

  • اجتماعی و ضرب مطالعه شود.