• برگه ی ریاضی حل شود.

  • از درس نویسنده ی بزرگ هر چه فهمیدی بنویس.

  • مطالعات اجتماعی مطالعه شود.