• ریاضیات دفتر حل شود.

  • دیکته نوشته شود.

  • ضرب تمرین شود.