• پیک آدینه حل شود.

  • دیکته نوشته شود.

  • ضرب تمرین شود.

  • کاردستی درست شود.