• ریاضیات دفتر نوشته شود.

  • رونویسی انجام شود.

  • ضرب تمرین شود.

  • کلمه های با معنی درس نویسنده ی بزرگ با معنی از حفظ شود.